Leietakers ansvar

Forsikring

Lagerhotell Arendal har lagerbygg som er utstyrt med alarm og vi benytter videoovervåkning i og utenfor lagerlokalene.

Vår målsetting er at våre kunder skal føle seg trygge når de velger oss. Vi anbefaler likevel at våre kunder forsikrer de eiendelene de plasserer på lagrene våre. Din innboforsikring vil normalt gjelde ved denne type lagring. For å være sikker bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, og kontrollere om din forsikring gjelder ved slik midlertidig lagring.

Ta med egen hengelås.

Husk å ta med egen hengelås og sett på din bod. Vi anbefaler en godkjent (FG) hengelås, da de fleste forsikringsselskaper krever dette i forbindelse med din innbo/hjemforsikring.

Hvis du trenger assistanse er det bare å ta kontakt med oss i kontortiden som er mellom kl 09.00 og 15.00.

Adresse endringer, endring av telefon-nummer og e-post

Husk alltid og gi oss beskjed om du bytter adresse, får nytt telefon nummer eller e-post adresse. Det kan være at vi trenger å komme i kontakt med deg angående ditt leieforhold. Du som kunde er selv ansvarlig for at Lagerutleie AS har riktige kontaktopplysninger om deg, slik at vi raskt kan komme i kontakt med deg til enhver tid.

Oppsigelse

Lagerboden(ene) leies ut på månedsbasis, og leiekontrakten fornyes automatisk for en ny måned om ikke leietaker sender skriftlig melding til Lagerhotell Arendal innen den 15 i den måned utflytning skal skje. Om oppsigelsen mottas etter den 15 vil kontrakten gjelde for en måned til. Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte ut før månedsperioden er omme. Leieforholdet anses ikke som opphørt før lagerrommet er fullstendig tømt og låsen er fjernet av leietaker.

 

Rom som er flyttet ut av og låsen fjernet, kan utleier fritt leie ut til nye kunder.

Oppsigelsen kan sendes pr e-post eller pr SMS

Lokalene skal benyttes som lager.

Det er strengt forbudt å lagre eksplosiver, brannfarlige væsker eller gasser, alle former for mat eller illeluktende varer. Alle maskiner skal tømmes for olje eller bensin før lagring. Kjøleskap, frysere eller andre varer som inneholder væske eller som kan forårsake skade på innhold i andres rom, må ikke lagres uten at disse er drenert for væske og forsvarlig pakket. Lekkasjer eller skader som påføres andre kunders eiendeler i andre rom står leietaker selv erstatningsansvarlig for. Søppel eller andre varer må ikke etterlates i korridorer eller lagerrom som er utflyttet. Dette vil bli fjernet på leietakers bekostning.

All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt på lagerområdet. Det er ikke tillatt å slippe utenforstående inn på lageret. Ingen form for opphold i lokalene utover vanlig ærend i lagerrommet er tillatt.

 

Mislighold av forpliktelser

Misligholder leieren denne kontrakt eller husleielovens bestemmelser i vesentlig grad, er han forpliktet til på forlangende og uten oppsigelse å fravike lokalene, med fullt ansvar for den resterende del av leietiden, dog med fradrag for det som utleieren får inn ved ny utleie. Skjer ikke fravikelse på forlangende, kan tvangsfravikelse begjæres i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens (tvfbl.) §4-18 og § 13-2,3. ledd bokstav d.

Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 14 dager etter at skriftlig påkrav etter tvfbl. §4-18 er sendt, kan det overfor leieren begjæres tvangsfravikelse uten søksmål og dom etter tvfbl. §13-2, 3. ledd bokstav a. I påkravet skal det stå at unnlatelse av å betale leien innen 14 dager etter påkravet er sendt, gir utleieren rett til å kreve tvangsfravikelse.

Leieren kan ikke sette frem motkrav med mindre de er erkjent eller avgjort ved rettskraftig dom eller forlik. Flytter ikke leieren ved utleietidens utløp, vedtar han likeledes at tvangsfravikelse kan begjæres uten søksmål og dom i medhold av tvfbl. §4-18 og § 13-2, 3. ledd bokstav b. Leieren er forpliktet til å dekke de omkostninger som påkrav, tvangsfravikelse og eventuell rydding/rengjøring/utbedring avleieforholdet fører med seg.